ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

https://estiaportal.gr

 

Το παρακάτω κείμενο απευθύνεται σε αυτούς που έχουν συμπληρώσει έντυπο για την εγγραφή στο https://estiaportal.gr και πρέπει να γνωρίζουν τους όρους χρήσης του https://estiaportal.gr, καθώς και σε όσους επισκέπτονται τo https://estiaportal.gr και είναι ενήλικες, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμφωνα με την εφαρμοστέα κατά περίπτωση δικαιοδοσία για να συμφωνούν με τους παρόντες, ενεργώντας για τον εαυτό τους ή για λογαριασμό ατόμων των οποίων έχουν την γονική μέριμνα, την επιτροπεία, την τέλεση ή την σύμπραξη επί ενεργειών δικαστικής συμπαράστασης. Σε περίπτωση που είστε ανήλικος ή θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του Portal αλλά δεν έχετε υποβάλει ο/η ίδιος/α δήλωση εγγραφής ή δεν είστε σίγουρος για το τί σημαίνουν τα παραπάνω, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον γονέα σας ή το άτομο που σας φροντίζει και σας βοηθά και επιμελείται των υποθέσεών σας.

Έκδοση 10.03.2021

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Ι. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

 1. II. COOKIES

ΙΙI. ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 

 1. I. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία ‘ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ’ και τον διακριτικό τίτλο “Εστία” (εφεξής και ΈΣΤΙΑ’), με έδρα στο Νέο Ψυχικό του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού Αττικής, επί της οδού Σόνιας Νικολακοπούλου, αρ. 13, εποπτευόμενο από το εκάστοτε αρμόδιο Υπουργείο ή/και την εκάστοτε αρμόδια Αρχή ή/και Υπηρεσία, δημιούργησε την διαδικτυακή πύλη https://estiaportal.gr, λειτουργώντας στα πλαίσια του καταστατικού σκοπού του, ήτοι την εφ’ όρου ζωής δωρεάν παροχή φροντίδας και ειδικής θεραπευτικής αγωγής, ή/και άλλης αναγκαίας αγωγής, εκπαίδευσης, κοινωνικής προσαρμογής, επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής προκατάρτισης και κατάρτισης, κοινωνικό-οικονομικής ένταξης, εργασιακής απασχόλησης ατόμων με νοητική υστέρηση ή άλλη αναπηρία με παρόμοια της νοητικής υστέρησης χαρακτηριστικά.

Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της διαδικτυακής πύλης μας, είναι σημαντικό εσείς, δηλαδή ο χρήστης, να καταλάβετε ότι συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως π.χ. τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων, όπως επίσης τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του χρήστη του προγράμματος περιήγησης, οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (‘ΓΚΠΔ 2016/679’), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’).

Η ΕΣΤΙΑ διεξάγει τις δράσεις της σε συμφωνία με τις αρχές της ιδιωτικότητας, εφαρμόζοντας δεοντολογικές και υπεύθυνες πρακτικές.

Η ισχύουσα νομοθεσία καθορίζει τα πρότυπά μας για τη διαχείριση και προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, έτσι ώστε να σας παρέχεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Οι εν λόγω αρχές που εξασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων, εφαρμόζονται σε όλων των ειδών τις δραστηριότητές μας που περιλαμβάνουν συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με άτομα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται, της έρευνας και των μεταφορών δεδομένων.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ισχύει για όλα τα φυσικά πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα επεξεργαζόμαστε.

Οι αρχές ιδιωτικότητας που περιγράφονται παρακάτω, συνοψίζουν τα πρότυπα και τις βασικές προϋποθέσεις για συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ατόμων από την διαδικτυακή πύλη της ΕΣΤΙΑΣ https://estiaportal.gr.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: (α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»), (β) συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς («περιορισμός του σκοπού»), (γ) είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»), (δ) είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται («ακρίβεια»),(ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»), (στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

 

 

 1. Αναγκαιότηταελαχιστοποίηση των δεδομένων
 • Πριν τη συλλογή, χρήση ή διανομή Προσωπικών Δεδομένων, καθορίζουμε και καταγράφουμε τον ειδικό, έννομο λειτουργικό και επιχειρησιακό σκοπό που εξυπηρετείται.
 • Καθορίζουμε και καταγράφουμε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους καθορισμένους λειτουργικούς και επιχειρησιακούς σκοπούς, το οποίο ορίζεται ανά περίπτωση ανάλογα με τη φύση και το είδος της δραστηριότητας.
 • Δε συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή μοιραζόμαστε περισσότερα Προσωπικά Δεδομένα από ότι είναι αναγκαίο και δεν παρακρατούμε Προσωπικά Δεδομένα σε αναγνωρίσιμη μορφή για περισσότερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο για τους καθορισμένους λειτουργικούς και επιχειρησιακούς σκοπούς.
 • Ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα όταν οι λειτουργικές και επιχειρησιακές ή και οι νομικές απαιτήσεις καθιστούν αυτό αναγκαίο, καθώς και όταν οι πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα ή διεργασία να παρακρατούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 • Εξασφαλίζουμε ότι αυτές οι αναγκαίες απαιτήσεις έχουν ενσωματωθεί στις όποιες υποστηρικτικές τεχνολογίες και ότι έχουν ενημερωθεί τα τρίτα πρόσωπα που υποστηρίζουν τη δραστηριότητα ή την επεξεργασία.

 

 1. Νομιμότητα, Αντικειμενικότητα και Διαφάνεια
 • Δεν επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα με τρόπους που είναι άδικοι για τα άτομα τα οποία αφορούν τα δεδομένα.
 • Καθορίζουμε το εάν η προτεινόμενη συλλογή, χρήση ή άλλης μορφής επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί κίνδυνο για υπαρκτές ή ακαθόριστες βλάβες στα άτομα, στοχεύοντας πάντα στην αποτροπή τους.
 • Εάν η φύση των δεδομένων, οι τύποι ανθρώπων ή η δραστηριότητα περιέχουν έναν εγγενή κίνδυνο υπαρκτών ή ακαθόριστων βλαβών, εξασφαλίζουμε ότι ο κίνδυνος αυτός δεν υπερτερεί σε σχέση με τα αντίστοιχα οφέλη για τα άτομα αυτά.
 • Στις περιπτώσεις όπου είναι αναγκαία η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ειδικών κατηγοριών («ευαίσθητων»), αυτή πραγματοποιείται μόνο με την ρητή συναίνεση των ατόμων ή όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τους υφιστάμενους νόμους.
 • Καταγράφουμε την ανάλυση των κινδύνων και σχεδιάζουμε τους όποιους απαιτούμενους μηχανισμούς για την απόκτηση και καταγραφή στοιχείων που αποδεικνύουν τη συναίνεση σε υποστηρικτικές τεχνολογίες.
 • Δεν επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα με τρόπους ή σκοπούς που δεν είναι διαφανείς.
 • Όλα τα άτομα των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, θα έχουν το δικαίωμα σε αντίγραφο της Πολιτικής αυτής, που αναρτάται στο διαδίκτυο. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα παρέχει ψηφιακά ή/και φυσικά αντίγραφα της παρούσας Πολιτικής μετά από αίτηση στις διευθύνσεις που παρατίθενται παρακάτω.

• Όταν συλλέγονται Προσωπικά Δεδομένα απευθείας από άτομα, τα ενημερώνουμε μέσω μιας ευδιάκριτης και εύκολα προσβάσιμης ειδοποίησης ιδιωτικότητας ή με παρόμοια μέσα, παρέχοντάς τους τις κάτωθι πληροφορίες: την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας, τους σκοπούς της επεξεργασίας, εάν η επεξεργασία βασίζεται σε έννομα συμφέροντα του υπευθύνου επεξεργασίας, ποια είναι τα συμφέροντα αυτά, τους αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τυχόν διαβίβαση δεδομένων, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα, την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας, όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου, την ύπαρξη του δικαιώματος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τη νομική φύση της παροχής, την πιθανότητα ύπαρξης αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων.

 

 • Εάν ταυτοποιηθούν νέοι εύλογοι σκοποί για Προσωπικά Δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί, εξασφαλίζουμε ότι, είτε ο νέος σκοπός (συμπεριλαμβανομένου ενός ουσιαστικά παρόμοιου σκοπού) είναι συμβατός με τον σκοπό, όπως αυτός περιγράφεται στην ειδοποίηση ιδιωτικότητας ή άλλο μηχανισμό διαφάνειας που παρασχέθηκε προηγούμενα στο άτομο, είτε αποκτούμε τη συναίνεση του ατόμου για τη νέα χρήση των Προσωπικών του Δεδομένων.
 • Είμαστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας της ιδιωτικότητας των Προσωπικών Δεδομένων όταν αυτά μεταφέρονται από ή προς άλλους οργανισμούς ή και επιχειρήσεις.
 • Μεταφέρουμε Προσωπικά Δεδομένα ή επιτρέπουμε να υποστούν επεξεργασία από τρίτα πρόσωπα μόνο εάν οι ακόλουθες προϋποθέσεις πληρούνται, για την εξασφάλιση των οποίων είμαστε υπεύθυνοι:

(Α) Εάν ο ρόλος του τρίτου προσώπου είναι να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα εκ μέρους ή προς εξασφάλιση ζωτικών συμφερόντων της ΕΣΤΙΑΣ, προτού το τρίτο πρόσωπο λάβει τα Προσωπικά Δεδομένα, εμείς: (α) ολοκληρώνουμε το νομικό έλεγχο για να αξιολογήσουμε τις πρακτικές ιδιωτικότητας και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα τρίτα πρόσωπα, (β) επιχειρούμε να αποκτούμε εγγυήσεις μέσω έγγραφου συμφωνητικού από αυτά τα τρίτα πρόσωπα ότι θα επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες μας, και σε συμφωνία με την παρούσα Πολιτική, (γ) εξασφαλίζουμε ότι θα μας ενημερώνουν έγκαιρα για οποιοδήποτε Συμβάν Ασφαλείας και ότι συμφωνούν να συνεργάζονται όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

(Β) Εάν ο ρόλος του τρίτου προσώπου είναι να παρέχει Προσωπικά Δεδομένα σ’ εμάς, προτού αποκτήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα από το τρίτο πρόσωπο, εξασφαλίζουμε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις Διαφάνειας για τη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων από άλλες πηγές και όχι ειδικά υπό την επίβλεψή μας, και αποκτούμε εγγυήσεις μέσω εγγράφου συμφωνητικού από το τρίτο πρόσωπο ότι δεν παραβιάζει κάποιο Νόμο ή τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου προσώπου με την παροχή Προσωπικών Δεδομένων σ’ εμάς.

(Γ) Εάν ο ρόλος του τρίτου προσώπου είναι να λαμβάνει από εμάς δεδομένα για επεξεργασία που δεν είναι ειδικά υπό την εποπτεία μας, προτού παραδώσουμε τα δεδομένα στο τρίτο πρόσωπο, εξασφαλίζουμε ότι το τρίτο πρόσωπο ότι θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα μόνο για τους λειτουργικούς και επιχειρησιακούς σκοπούς που έχουν οριστεί από το συμφωνητικό και σε συμφωνία με την υπάρχουσα νομοθεσία.

 

 1. Ποιότητα, Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα Δεδομένων
 • Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα ακριβή, ολόκληρα και ενημερωμένα, και σε συμφωνία με την επιθυμητή χρήση τους.
 • Εξασφαλίζουμε ότι οι μηχανισμοί περιοδικού ελέγχου δεδομένων έχουν ενσωματωθεί στις υποστηρικτικές τεχνολογίες για να επικυρώνουν την ακρίβεια των δεδομένων.
 • Εξασφαλίζουμε ότι τα Ευαίσθητα Δεδομένα επικυρώνονται ως ακριβή και ενήμερα πριν τη χρήση, αξιολόγηση, ανάλυση, αναφορά ή άλλη επεξεργασία τους, η οποία ενέχει τον κίνδυνο της αδικίας για τα άτομα εάν χρησιμοποιούνται ανακριβή ή μη επίκαιρα δεδομένα.
 • Σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το υποκείμενο φέρει την ευθύνη προς ενημέρωση της ΕΣΤΙΑΣ ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις.
 • Ενσωματώνουμε δικλείδες ασφαλείας για να προστατέψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα και τα Ευαίσθητα Δεδομένα.
 • Έχουμε εφαρμόσει ένα αναλυτικό πρόγραμμα ασφάλειας πληροφοριών και ελέγχους ασφαλείας οι οποίοι βασίζονται στην ευαισθησία των πληροφοριών και το μέγεθος του κινδύνου της δραστηριότητας, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές της σύγχρονης τεχνολογίας. Οι πολιτικές προστασίας από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εγκεκριμένη πρόσβαση, αποκάλυψη ή καταστροφή, περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, πρότυπα επιχειρησιακής συνέχειας και ανάκτησης λόγω καταστροφής, διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης, ταξινόμηση πληροφοριών, διαχείριση περιστατικών ασφάλειας πληροφοριών, έλεγχο πρόσβασης δικτύου, φυσική ασφάλεια και διαχείριση κινδύνων.

 

 1. Δικαιώματα Πρόσβασης, Διόρθωσης, Διαγραφής, Φορητότητας, Περιορισμού της Επεξεργασίας και Εναντίωσης στην Επεξεργασία

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεσή σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό αίτημα, περιγράφοντας το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε είτε στην ταχυδρομική διεύθυνσή μας, οδός Σόνιας Νικολακοπούλου αρ. 13, Νέο Ψυχικό Αττικής, Τ.Κ. 15451 με την ένδειξη «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης / διόρθωσης / διαγραφής / περιορισμού / εναντίωσης», είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@eseepa.gr) με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης / διόρθωσης / διαγραφής / περιορισμού / εναντίωσης», με περιγραφή του αιτήματός σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η ΕΣΤΙΑ μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα. Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική Δ/νση: λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία τους.

 

ΙΙ.COOKIES

Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, έτσι και στη διαδικτυακή πύλη https://estiaportal.gr, χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες και να σας προσφέρουμε λειτουργικές υπηρεσίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser.

Τα Cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία (text), που μεταβιβάζονται στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής πλοήγησής σας, διαμέσου του διαδικτύου. Δεν προκαλούν βλάβες στις συσκευές σας, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτές, και τα περισσότερα διαγράφονται κατά τη έξοδό σας από το https://estiaportal.gr. Υπάρχουν δύο τύποι cookies: τα ‘cookies ανά περίοδο λειτουργίας’ (‘Session cookies’) και τα ‘μόνιμα cookies’ (‘Persistent cookies’).Τα cookies ανά περίοδο λειτουργίας διαγράφονται μόλις εγκαταλείψετε τον διαδικτυακό τόπο. Τα μόνιμα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας μέχρι να λήξει η διάρκεια ζωής τους ή μέχρι να διαγραφούν από εσάς.

Τα cookies ανά περίοδο λειτουργίας και τα μόνιμα cookies μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις κατηγορίες:

Απολύτως Απαραίτητα : Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της διαδικτυακής πύλης μας https://estiaportal.gr. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν θα μπορούσαμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του https://estiaportal.gr.

Cookies Λειτουργικότητας : Αυτά τα cookies επιτρέπουν στο https://estiaportal.gr να θυμάται τις επιλογές σας κατά τη σύνδεσή σας ώστε να σας παρέχουμε βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σας σε άλλους ιστοτόπους ή και διαδικτυακές πύλες.

Cookies Επιδόσεων / Analytics : Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές και ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν στο https://estiaportal.gr, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων. Δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων του https://estiaportal.gr.

Cookies Στόχευσης / Διαφήμισης : Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προβολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.

Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε την εγκατάσταση νέων cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς να διαχειριστείτε τα cookies στο browser που χρησιμοποιείτε, παρακαλούμε ανατρέξτε αντίστοιχα links των ακόλουθων ενδεικτικών browsers (οι διευθύνσεις και το περιεχόμενό τους ενδέχεται να τροποποιείται): Firefox | Chrome | Safari | Internet Explorer/ Microsoft Edge.

Παρ’ όλα αυτά, πριν επιλέξετε να εμποδίζετε την εγκατάστασή τους, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα το https://estiaportal.gr, ώστε να σας εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία πλοήγησης.

Όλοι οι κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αναφέρθηκαν ως άνω, ισχύουν και ως προς τον τρόπο λειτουργίας των cookies.

 

IΙΙ.ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Όροι που πρέπει να γνωρίζετε:

 • Ανωνυμοποίηση: η μεταβολή, αποκοπή, εξάλειψη ή άλλος περιορισμός ή μετατροπή των Προσωπικών Δεδομένων ώστε να καταστεί αδύνατη η χρήση τους για αναγνώριση, εντοπισμό ή επικοινωνία με το άτομο.
 • Νομοθεσία: όλοι οι νόμοι, κανόνες, ρυθμίσεις και εντολές γνωμοδοτήσεων που έχουν την ισχύ νόμου.
 • Προσωπικά Δεδομένα: όλα τα δεδομένα για ένα αναγνωρισμένο ή μη αναγνωρισμένο άτομο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που ταυτοποιούν το άτομο ή που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να το εντοπίσουν, παρακολουθήσουν ή επικοινωνήσουν μαζί του. Τα Προσωπικά Δεδομένα περιλαμβάνουν εξίσου τις πληροφορίες άμεσης αναγνώρισης όπως όνομα, αριθμό αναγνώρισης ή τίτλο εργασίας, και τις πληροφορίες έμμεσης αναγνώρισης όπως ημερομηνία γέννησης, τηλεφωνικό νούμερο, αλλά και κωδικοποιημένα δεδομένα.
 • Συμβάν Ιδιωτικότητας: η παραβίαση ή παράβαση της παρούσας Πολιτικής ή ενός νόμου ιδιωτικότητας ή προστασίας δεδομένων. Ο καθορισμός του εάν ένα συμβάν ιδιωτικότητας έχει λάβει χώρα και το εάν έχει φυσική υπόσταση θα γίνει από τον Υπάλληλο Προστασίας Δεδομένων και το Νομικό Τμήμα/Τμήμα Συμμόρφωσης.
 • Επεξεργασία: η διεξαγωγή οποιασδήποτε διεργασίας ή σειράς διεργασιών σε δεδομένα σχετικά με ανθρώπους, με ή χωρίς αυτοματοποιημένα μέσα, συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς να περιορίζεται, της συλλογής, καταγραφής, οργάνωσης, αποθήκευσης, πρόσβασης, προσαρμογής, μετατροπής, ανάκτησης, χρήσης, αξιολόγησης, ανάλυσης, αναφοράς, διανομής, αποκάλυψης, μετάδοσης, διάθεσης, στοίχισης, παρεμπόδισης, διαγραφής ή καταστροφής.
 • Συμβάν Ασφαλείας: πρόσβαση από ένα μη εγκεκριμένο πρόσωπο σε Προσωπικά Δεδομένα ή αποκάλυψη σε μη εγκεκριμένο πρόσωπο Προσωπικών Δεδομένων ή η εύλογη υποψία της ΕΣΤΙΑΣ ότι αυτό συνέβη. Πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα από ή για λογαριασμό της ΕΣΤΙΑΣ χωρίς την πρόθεση να παραβιαστεί η παρούσα Πολιτική δεν αποτελεί Συμβάν Ασφαλείας, υπό την προϋπόθεση ότι τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν έπειτα και αποκαλύφθηκαν μόνο όπως επιτρέπεται από την παρούσα Πολιτική.
 • Ευαίσθητα Δεδομένα: οποιοσδήποτε τύπος δεδομένων σχετικά με ανθρώπους που περιέχει εγγενή κίνδυνο πρόκλησης πιθανής βλάβης σε άτομα, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που ορίζονται από το νόμο ως ευαίσθητα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται, δεδομένων που σχετίζονται με υγεία, κληρονομικότητα, φυλή, εθνική καταγωγή, θρησκεία, πολιτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή πιστεύω, ποινικό μητρώο, πληροφορίες ακριβής γεωγραφικής τοποθεσίας, αριθμούς τραπεζικών ή άλλης οικονομικής φύσης λογαριασμών, αριθμούς μητρώου που εκδίδονται από το κράτος, ανήλικα άτομα, σεξουαλική ζωή, σχέσεις με εργατικά συνδικάτα, ασφάλεια, κοινωνική ασφάλεια και άλλες εργοδοτικές ή κρατικές παροχές.
 • Τρίτο Πρόσωπο: οποιαδήποτε έννομη οντότητα, οργανισμός ή άτομο που δεν ανήκει στην ΕΣΤΙΑ ή για το οποίο η ΕΣΤΙΑ δεν έχει ελεγκτικό ενδιαφέρον ή που δεν εργάζεται για την ΕΣΤΙΑ.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η παρούσα Πολιτική δύναται να αναθεωρηθεί περιστασιακά, σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της υπάρχουσας νομοθεσίας. Οποτεδήποτε η παρούσα Πολιτική αλλάζει με φυσικό τρόπο, θα αναρτάται μια ειδοποίηση στο https://estiaportal.gr.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

https://estiaportal.gr

 

Όροι χρήσης διαδικτυακής πύλης https://estiaportal.gr από 10.03.2021

 

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους προσεκτικά.

Το παρακάτω κείμενο απευθύνεται σε αυτούς που έχουν συμπληρώσει έντυπο για την εγγραφή στο https://estiaportal.gr και πρέπει να γνωρίζουν τους όρους χρήσης του https://estiaportal.gr, καθώς και σε όσους επισκέπτονται τo https://estiaportal.gr και είναι ενήλικες, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμφωνα με την εφαρμοστέα κατά περίπτωση δικαιοδοσία για να συμφωνούν με τους παρόντες, ενεργώντας για τον εαυτό τους ή για λογαριασμό ατόμων των οποίων έχουν την γονική μέριμνα, την επιτροπεία, την τέλεση ή την σύμπραξη επί ενεργειών δικαστικής συμπαράστασης. Σε περίπτωση που είστε ανήλικος ή θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του Portal αλλά δεν έχετε υποβάλει ο/η ίδιος/α δήλωση εγγραφής ή δεν είστε σίγουρος για το τί σημαίνουν τα παραπάνω, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον γονέα σας ή το άτομο που σας φροντίζει και σας βοηθά και επιμελείται των υποθέσεών σας.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Οι παρόντες Όροι Χρήσης (εφεξής οι «Όροι Χρήσης») αποτελούν μια δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και το Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία ‘ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ’ και τον διακριτικό τίτλο “Εστία” (εφεξής και ‘ΕΣΤΙΑ’), με έδρα στο Νέο Ψυχικό του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού Αττικής, επί της οδού Σόνιας Νικολακοπούλου αρ. 13, εποπτευόμενο από το εκάστοτε αρμόδιο Υπουργείο ή/και την εκάστοτε αρμόδια Αρχή ή/και Υπηρεσία, που δημιούργησε την διαδικτυακή πύλη https://estiaportal.gr, λειτουργώντας στα πλαίσια του καταστατικού σκοπού του, ήτοι την εφ’ όρου ζωής δωρεάν παροχή φροντίδας και ειδικής θεραπευτικής αγωγής, ή/και άλλης αναγκαίας αγωγής, εκπαίδευσης, κοινωνικής προσαρμογής, επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής προκατάρτισης και κατάρτισης, κοινωνικό-οικονομικής ένταξης, εργασιακής απασχόλησης ατόμων με νοητική υστέρηση ή άλλη αναπηρία με παρόμοια της νοητικής υστέρησης χαρακτηριστικά.

Με την εκ μέρους σας πρόσβαση, την προβολή ή τη χρήση οποιωνδήποτε Υπηρεσιών, δηλώνετε και εγγυάστε σε εμάς και στους εποπτεύοντες τη διαδικτυακή δραστηριότητα φορείς του Ελληνικού Δημοσίου ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και πλήρως ικανός για δικαιοπραξία κατά την εφαρμοστέα στην περίπτωσή σας δικαιοδοσία, και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης και υπόκεισθε σε αυτούς. Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω δηλώνετε επίσης και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα και την εξουσία να συμφωνήσετε και να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης, δεν θα πρέπει να πατήσετε «κλικ», να αποδεχθείτε ή με άλλο τρόπο να συμφωνήσετε, στους παρόντες Όρους Χρήσης, θα πρέπει να εγκαταλείψετε αμέσως το https://estiaportal.gr και να μην αποκτήσετε πρόσβαση, ούτε και να εισέλθετε ή να χρησιμοποιήσετε το https://estiaportal.gr ή οποιεσδήποτε σχετικές Υπηρεσίες.

Παρακαλούμε τυπώστε και κρατήστε ένα αντίγραφο των Όρων Χρήσης για το αρχείο σας.

 

Νόμιμη Χρήση

Η σύμφωνη με το νόμο και τους ως άνω όρους χρήση των παρεχομένων από την ΕΣΤΙΑ Υπηρεσιών προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης του παρόντος και την συμμόρφωσή σας κατά τη χρήση των Υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω χρήσεις και συναλλαγές, καθώς και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία, ιδίως οργάνων της Ε.Ε. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με την ΕΣΤΙΑ. Σε περίπτωση διαπίστωσης εκ μέρους μας παραβίασης οποιουδήποτε εκ των Όρων Χρήσης αυτών, διατηρούμε το δικαίωμα αποκλεισμού πρόσβασης ή διαγραφής σας από την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή.

 

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης και στις Υπηρεσίες

Οι Όροι Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ή να αλλάξουν από την ΕΣΤΙΑ κατά την κρίση μας, με ή χωρίς προειδοποίηση, ανά πάσα στιγμή, σε συμφωνία πάντως με την εφαρμοστέα νομοθεσία και χωρίς να υπάρχει αναδρομική ισχύς των αλλαγών, παρά μόνον αν αυτό δεν είναι αντίθετο με κανόνες αναγκαστικού δικαίου. Έχουμε αναφέρει στην αρχή της παρούσας σελίδας, ποια ημερομηνία ενημερώθηκαν οι Όροι Χρήσης για τελευταία φορά. Η συνεχής πρόσβασή σας ή η χρήση του https://estiaportal.gr ή οποιωνδήποτε άλλων Υπηρεσιών κατόπιν των αλλαγών αυτών θα πρέπει να θεωρείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα κατά τη διακριτική μας ευχέρεια να τροποποιούμε, να αναστέλλουμε ή και να διακόπτουμε την παροχή όλων ή οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση αν αυτό δεν είναι αντίθετο με κανόνες αναγκαστικού δικαίου και σεβόμενοι τα δικαιώματα που εξασφαλίζονται στους Χρήστες και στα Υποκείμενα των Προσωπικών Δεδομένων από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Σας προσκαλούμε να συμβουλεύεστε το οικείο πεδίο τακτικά για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη και ανά πάσα στιγμή τρέχουσα και ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας για να κατανοήσετε τις πρακτικές μας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων. Η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης στην Πολιτική Απορρήτου μας, σημειώνεται στην αρχή του τμήματος του https://estiaportal.gr με την ονομασία Πολιτική Απορρήτου. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο που παρέχεται μέσω των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων κατ’ ενδεικτική απαρίθμηση, των κειμένων, των δεδομένων, λογισμικών, των γραφικών, των φωτογραφιών, της μουσικής, των ήχων, των βίντεο, των διαδραστικών λειτουργιών, των blogs, των μηνυμάτων, των σχολίων, των αναρτήσεων και άλλων υλικών (εφεξής συλλογικά το «Περιεχόμενο») και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που περιέχονται στις Υπηρεσίες αυτές (εφεξής τα «Σήματα») ανήκουν στην ΕΣΤΙΑ ή έχουν παραχωρηθεί στην ΕΣΤΙΑ, υπόκεινται δε σε πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας βάσει της εφαρμοστέας ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και σύμφωνα με τους διεθνείς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις. Ολόκληρο το Περιεχόμενο σας παρέχεται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας και την προσωπική, μη εμπορική χρήση. Συμφωνείτε να μην προβαίνετε στη χρήση, την αντιγραφή, ή διανομή οποιουδήποτε Περιεχομένου, εκτός όπως επιτρέπεται ρητά στο παρόν. Εάν κατεβάσετε ή εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του Περιεχομένου για προσωπική χρήση, θα πρέπει να διατηρείτε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες σημειώσεις περί ιδιοκτησίας που περιέχονται σε αυτό. Συμφωνείτε ότι δεν θα παρακάμψετε, απενεργοποιήσετε ή με άλλο τρόπο παρέμβετε στα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ασφάλεια των Υπηρεσιών ή τα χαρακτηριστικά που αποτρέπουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών ή Περιεχομένου. Εμείς ή οι δικαιοπάροχοι μας διατηρούμε όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στις Υπηρεσίες και στο Περιεχόμενο, εκτός εάν προβλέπεται ρητά διαφορετικά στο παρόν. Δεν παρέχεται δικαίωμα σε σας για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Σήματα.

 

Κώδικας Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της ΕΣΤΙΑΣ, σύμφωνα με τον ακόλουθο κώδικά μας δεοντολογίας και συμπεριφοράς:

(α) Θα κρατήσετε όλες τις πληροφορίες που σας παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών ως ιδιωτικές και εμπιστευτικές, εκτός αν υπάρχει σοβαρός και αναγνωρισμένος ή πασίδηλος λόγος δημοσίου συμφέροντος και δεν θα δώσετε αυτές τις πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτον χωρίς την άδεια της ΕΣΤΙΑΣ.

(β) Δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης ή επιθετικής συμπεριφοράς, οι οποίες συνίστανται ή περιλαμβάνουν κατ’ ενδεικτική και όχι αποκλειστική απαρίθμηση απόσπαση εικόνων επικοινωνιών, ηχογραφήσεις που περιέχουν δυσφημιστικό, συκοφαντικό ή υβριστικό περιεχόμενο, δυσφημιστικές δηλώσεις, πράξεις με ρατσιστικό, πορνογραφικό ή άσεμνο περιεχόμενο, χρησιμοποίηση προσβλητικής γλώσσας κ.λπ.

(γ) Δεν θα διαβιβάσετε αλυσιδωτή ηλεκτρονική αλληλογραφία («chain emails») μέσω των Υπηρεσιών.

(δ) Δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για να παραβιάζετε τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.

(ε) Δεν θα δημοσιεύετε μηνύματα, εικόνες ή ηχογραφήσεις ή/και δεν θα παρέχετε πληροφορίες και δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο, ο οποίος:

 • Παραβιάζει, ή αντιγράφει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων κατ’ ενδεικτική και όχι αποκλειστική απαρίθμηση οποιωνδήποτε πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικής ζωής ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.
 • Είναι δόλιος ή άλλως παράνομος ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας.

(στ) Δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για τη διανομή, την προώθηση ή αλλιώς δημοσίευση διαφημιστικού υλικού για οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες και εν γένει για διαφημιστικούς σκοπούς.

(ζ) Δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για να διανείμετε ή να μεταφορτώσετε οποιοδήποτε ιό ή κακόβουλο λογισμικό οποιουδήποτε τύπου, ή να κάνετε οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στις Υπηρεσίες ή στην ΕΣΤΙΑ καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

(η) Θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία και δεν θα επιτρέπετε την χρήση αυτών από ανήλικους.

(θ) Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και των πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά εσάς που τις παρέχετε, καθόσον το https://estiaportal.gr λειτουργεί μόνο ως μέσο παρουσίας και δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών χωρίς επεξεργασία αυτών.

(ι) Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα παρέχετε και θα δημοσιεύετε:

 • Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.
 • Δεν πρέπει να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων.
 • Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και εν γένει εφαρμοστέας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας.
 • Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή Υπηρεσιών ή λειτουργιών της Ιστοσελίδας.

(ια) Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχετε και για την αποφυγή πιθανών παραβάσεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο αυτών συμφωνείται και παρέχεται πλήρη εξουσιοδότηση σε εμάς για έλεγχο και χρήση των πληροφοριών αυτών. Δεσμευόμαστε στην χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

(ιβ) Η πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών του https://estiaportal.gr πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης του https://estiaportal.gr ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης του https://estiaportal.gr και την τεχνολογική της υποδομή. Απαγορεύεται επίσης η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων του https://estiaportal.gr χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας.

 

Διαφημίσεις

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες που τυχόν συλλέγουμε εμείς ή τρίτα μέρη όταν κάνετε χρήση του https://estiaportal.gr, αλλά και για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία είναι δημοσιευμένη στο https://estiaportal.gr και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

Εξωτερικές Συνδέσεις

Οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους (εφεξής οι «Συνδέσεις»). Αναγνωρίζετε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις Συνδέσεις και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των Συνδέσεων ή το περιεχόμενό τους. Σας προτείνουμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης και τις δηλώσεις απορρήτου των Συνδέσεων αυτών πριν από τη χρήση τους.

 

Απαγόρευση Υπηρεσιών για εμπορική χρήση υπέρ τρίτου

Οι Υπηρεσίες διατίθενται για χρήση εκ μέρους σας, όταν είστε Αποδέκτης αυτών και όχι για να αναπαράγετε το σύνολο ή μέρος αυτών σε νέους υποψήφιους Αποδέκτες. Δεν έχετε δικαίωμα και απαγορεύεται να διαφημίσετε ή να παρακινήσετε οποιοδήποτε χρήστη για να αγοράσει ή να πωλήσει οποιαδήποτε προϊόντα τρίτων ή υπηρεσίες τρίτων μέσω των Υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται επίσης να αποστέλλετε και να μεταδίδετε αλυσιδωτά μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (‘chain emails’), ‘junk ή spam e-mail’ σε άλλους χρήστες. Επιπλέον, δεν θα χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τις Υπηρεσίες, ώστε να έρθετε σε επαφή, να διαφημίσετε, να παρακινήσετε ή να πωλήσετε σε οποιονδήποτε χρήστη ή μέλος χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση τους. Αν παραβιάσετε τους όρους της παρούσας παραγράφου και/ή να στείλετε ή δημοσιεύσετε ανεπιθύμητα e-mail, «spam» ή προβείτε σε άλλες αυτόκλητες επικοινωνίες οποιουδήποτε είδους μέσω των Υπηρεσιών, διατηρούμε όλα τα δικαιώματα, αξιώσεις και τις αιτίες της δράσης που μπορεί να έχουμε, εκ του νόμου ή με άλλο τρόπο, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στο δικαίωμα να ζητήσουμε εκ του νόμου κυρώσεις για κάθε τέτοια ανεπιθύμητα μηνύματα που στέλνετε μέσω των Υπηρεσιών.

 

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, αξίωση, απαίτηση τρίτου ή δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς εύλογων δικηγορικών αμοιβών), η οποία οφείλεται σε ή προκύπτει από τη μη ορθή χρήση των Υπηρεσιών ή κάθε παράβαση ή παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης.

 

Ισχύον Δίκαιο – Διαφορές

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδεχομένως προκύψει στα πλαίσια εφαρμογής των παρόντων Όρων Χρήσης, είτε κατά τη διάρκεια ισχύος είτε μετά την καταγγελία αυτών, ακόμη και για τις διαφορές περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτών εφαρμοστέο ορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε ανωτέρω διαφορά αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται, τα Δικαστήρια Αθηνών, κάθε δικαιοδοσίας και κάθε διαφοράς, συμπεριλαμβανομένων των δικών σχετικά με διαδικασία εκτελέσεως, λήψη ασφαλιστικών μέτρων, διαφορών εκ πιστωτικών τίτλων κλπ.

 

Επιλογή Γλώσσας-Γνωστοποιήσεις

Όλες οι έγγραφες ειδοποιήσεις, αναφορές και δηλώσεις πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα και να διαβιβάζονται:

α) Από την ΕΣΤΙΑ προς εσάς με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που καταχωρήσατε κατά την εγγραφή σας ή μας κοινοποιήσατε μεταγενέστερα (σε περίπτωση αλλαγής της αρχικής).

β) Από εσάς προς την ΕΣΤΙΑ με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eseepa.gr ή με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή άλλης υπηρεσίας αποστολών (courier) και απόδειξη παραλαβής στην διεύθυνση που αναγράφεται στην αρχή των παρόντων Όρων Χρήσης, ή σε άλλη διεύθυνση που θα οριστεί από εμάς. Ρητώς ορίζεται ότι οι επιδόσεις που θα γίνονται στις ως άνω διευθύνσεις θα είναι έγκυρες.

 

Μερική Ακυρότητα και Αντικατάσταση Έγκυρων Διατάξεων

Στην περίπτωση που οποιεσδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος ενδέχεται να ερμηνεύονται με περισσότερους από ένα τρόπους, ένας εκ των οποίων ενδέχεται να καθιστά τη διάταξη άκυρη, ακυρώσιμη ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή θα ερμηνεύεται κατά τον τρόπο που την καθιστά έγκυρη και εφαρμόσιμη. Στην περίπτωση που οποιοδήποτε δικαστήριο ή δημόσια αρχή καθορίσει ότι κάποια διάταξη στο παρόν δεν είναι εφαρμόσιμη κατά τον τρόπο γραφής ή διατύπωσής της, η διάταξη αυτή θα τροποποιηθεί ώστε να γίνει εφαρμόσιμη κατά το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις της δικαιοδοσίας εντός της οποίας επιζητείται η εφαρμογή και εκτέλεση της ανωτέρω διάταξης, και να παρέχει στα συμβαλλόμενα μέρη τα ίδια βασικά δικαιώματα και να έχει την ίδια ισχύ με αυτή που είχε πριν από την τροποποίηση.

 

Μη άσκηση νομίμων ή συμβατικών δικαιωμάτων δεν συνιστά Παραίτηση από αυτά

Τα συμμετέχοντα μέρη δεν θα θεωρηθεί ότι έχουν απαλλαγεί ή παραιτηθεί από δικαιώματα, εξουσίες ή υποχρεώσεις τους δυνάμει των παρόντων Όρων Χρήσεως απλώς και μόνο λόγω τυχόν εφαρμογής εκ μέρους τους πρακτικών σε αντίθεση με τους όρους του παρόντος, ή λόγω παράλειψης ή αμέλειας εκ μέρους τους να ασκήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα σύμφωνα με την παρούσα ή να εμμείνουν για πλήρη συμμόρφωση του αντισυμβαλλομένου με τις υποχρεώσεις της παρούσας. Η έστω και μακρά ανοχή παραβάσεων της παρούσας συμβάσεως από τον αντισυμβαλλόμενο σε καμία περίπτωση δεν δηλώνει ή τεκμηριώνει παραίτηση από τα δικαιώματα ή αποδυνάμωση αυτών.

 

Δεσμευτικός χαρακτήρας

Οι παρόντες Όροι Χρήσης έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τα συμμετέχοντα μέρη, καθώς και για τους αντίστοιχους εκτελεστές, διαχειριστές, θεματοφύλακες, δικαιούχους και διαδόχους αυτών.